Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stapsteen-begeleiding

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden van Stapsteen-begeleiding, gevestigd te Sittard met KvK nummer: 64207137 en BTW nummer: NL 113053551 B 01, wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de onderstaande voorwaarden die Stapsteen-begeleiding hanteert bij de uitvoering van de met haar gesloten overeenkomsten.

Cliënt: iedere (rechts)persoon die met Stapsteen-begeleiding een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: Alle schriftelijke afspraken tussen cliënt en Stapsteen-begeleiding over de door Stapsteen-begeleiding te leveren diensten.

Diensten Stapsteen-begeleiding: diensten van Stapsteen-begeleiding zijn onder andere:

 • Nabestaandenbegeleiding:
  • begeleiding en praktische hulp na overlijden van een dierbare waaronder het verkrijgen van inzicht in de rechten en plichten van nabestaanden,
  • het regelen van praktische zaken en
  • het geven van hulp bij alles wat met diverse instanties en organisaties geregeld dient te worden
 • Budgetbegeleiding:
  • het verkrijgen van overzicht en inzicht in de persoonlijke (veranderde) financiële situatie
  • het zoeken naar besteding besparende en inkomen verruimende maatregelen
  • het contact leggen en maken van afspraken met eventuele schuldeisers
  • het toewerken naar een bestendig gezond bestedingspatroon
  • het structureren en ordenen persoonlijke administratie.

Artikel 2 Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Stapsteen-begeleiding en cliënt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Stapsteen-begeleiding uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aangaan overeenkomsten

3.1 Alle overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Stapsteen-begeleiding eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Stapsteen-begeleiding.

3.2 De verplichtingen van Stapsteen-begeleiding gaan nooit verder dan door Stapsteen-begeleiding schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Offerte en totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle schriftelijke aanbiedingen en offertes van Stapsteen-begeleiding zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is  overeengekomen.

4.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Stapsteen-begeleiding mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Stapsteen-begeleiding de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende overeenkomst.

Artikel 5 Medewerking door cliënt

5.1 Cliënt zal Stapsteen-begeleiding steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen

5.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Stapsteen-begeleiding verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

5.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 5.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Stapsteen-begeleiding bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 6 Uitvoering

6.1 Stapsteen-begeleiding neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

6.2 Stapsteen-begeleiding zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Stapsteen-begeleiding bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stapsteen-begeleiding het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de cliënt gebeuren.

Artikel 7 Wijzigingen en meerwerk

7.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Stapsteen-begeleiding in beginsel slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

7.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Stapsteen-begeleiding.

7.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

7.4 Indien naar het oordeel van Stapsteen-begeleiding een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Stapsteen-begeleiding bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

8.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

8.3 Alle tarieven zijn inclusief reis- en verblijfkosten indien cliënt woonachtig is binnen een straal van 15 kilometer van Sittard, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Stapsteen-begeleiding aan te wijzen bankrekening.

9.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Stapsteen-begeleiding is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijk incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

9.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Stapsteen-begeleiding dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 10 Termijnen

10.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Stapsteen-begeleiding ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Stapsteen-begeleiding opgeschort. In dat geval is Stapsteen-begeleiding verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Stapsteen-begeleiding zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stapsteen-begeleiding kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen,  werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Stapsteen-begeleiding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Stapsteen-begeleiding gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Stapsteen-begeleiding zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

13.2 Stapsteen-begeleiding behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.3 Alle door Stapsteen-begeleiding verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van Stapsteen-begeleiding en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Stapsteen-begeleiding worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Stapsteen-begeleiding mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 De totale aansprakelijkheid van Stapsteen-begeleiding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom.

14.2 De aansprakelijkheid van Stapsteen-begeleiding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Stapsteen-begeleiding onverwijld

schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

14.3 Stapsteen-begeleiding is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie die Stapsteen-begeleiding, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

14.4 Cliënt zal Stapsteen-begeleiding vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

14.5 Buiten de in artikel 14.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Stapsteen-begeleiding geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

14.6 Stapsteen-begeleiding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

14.7 Stapsteen-begeleiding zal niet aansprakelijk worden gesteld indien cliënt  de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

14.8 De aansprakelijkheid van Stapsteen-begeleiding voor schade anders dan bedoeld in art. 14.1 tot en met 14.7 schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de overeenkomst exclusief BTW.

14.9 Stapsteen-begeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de cliënt voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Artikel 15 Annulering

15.1 Stapsteen-begeleiding behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Stapsteen-begeleiding kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Stapsteen-begeleiding de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Beëindiging

16.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere bedrag zijn overeengekomen.

Artikel 17 Geschillen

17.1 Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de dienstverlening worden ingediend bij Stapsteen-begeleiding.

17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3 Alle geschillen welke tussen Stapsteen-begeleiding en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,  is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de cliënt daar woonplaats heeft.

17.4 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

17.5  De rechter in de vestigingsplaats van Stapsteen-begeleiding is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Stapsteen-begeleiding het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18 Slotbepaling

18.1 Stapsteen-begeleiding is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden op de website.

18.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

18.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stapsteen-begeleiding.

 

 

Reacties zijn gesloten.